Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy KREOPLANETA pod adresem internetowym https://kreoplaneta.com
  prowadzony jest przez Alicja Nowak prowadzącego działalność gospodarczą pod
  firmą KREOPLANETA , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6971679196, REGON 302438984
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb
  zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu
  § 2 Definicje
 3. Konsument​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
  nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 4. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KREOPLANETA,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6971679196, REGON 302438984
 5. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  https://kreoplaneta.com
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
  chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10.Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka raz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
ilości produktów.
13.Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 64-115 Święciechowa, ul. Anny Walentynowicz 24
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@kreoplaneta.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 693 746 756
 4. Numer fax Sprzedawcy …………………….
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07116022020000000340885838
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
  w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 00 – 16 00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową, b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
  zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta
  na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
  umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
  VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
  dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany
  na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania
  się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
  końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
  wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także
  o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w
  Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się po przez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ​(lub
  równoznaczny)​;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
  dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
  jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w zależności od sposobu płatności, opłacić
  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem sklepu
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przy odbiorze
  b. Płatność za pobraniem
  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d. Płatności elektroniczne
  e. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
  Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
  Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
  która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
  realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
  płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
  anulowane.
  a. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności przy odbiorze przesyłki.
  b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości
  przesyłki do odbioru.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
  Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w
  sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
  najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient
  ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
  Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
  płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży,
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
  gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z
  rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną
  poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na
  stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
  niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
  Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
  przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. d. Sprzedawca może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu
  dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e.
  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
  Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
  dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli
  ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. g.
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
  w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
  strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
  wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
  niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
  tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
  którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
  148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z
  późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
  Sprzedawcą, korzystając tak że z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta,
  który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
  kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
  pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który
  korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
  powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
  możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany
  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
  poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.